دوره آموزشی Wireshark 2019 - آموزش کامل وایرشارک 2019

دوره آموزشی Wireshark 2019 - آموزش کامل وایرشارک 2019

ثور 19، 1401

|

Jamie Oates

|

4 ساعت

|

4 دانش آموز

|

انگلیسی

1

توضیحات


 وایرشارک (Wireshark) یک تحلیل کننده نرم‌افزار آزاد و متن‌باز است و برای عیب یابی شبکه، تجزیه و تحلیل نرم‌افزارها و توسعه پروتکل‌های ارتباطی و آموزش استفاده می‌شود. نام اصلی برنامه Etherial بود و سال 2006 به دلیل مسائل مربوط به علامت تجاری پروژه به Wireshark تغییر نام داد.
وایرشارک چندسکویی است و با استفاده از ابزار ویجت جی‌تی‌کی+ واسط کاربر را پیاده‌سازی کرده است و بسته‌های شبکه را با استفاده از pcap دریافت می‌کند. وایرشارک روی انواع سیستم‌عاملهای شبه یونیکس شامل لینوکس، اواس ده، بی‌اس‌دی، سولاریس و مایکروسافت ویندوز اجرا می‌شود.

بخش ها


 • بخش 1: WireShark Learning
  • درس 1. جلسه اول
   3 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   3 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   3 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   3 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   3 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   3 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   3 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   3 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   3 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   3 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   3 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   3 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   3 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   3 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   3 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   3 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   3 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   3 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   2 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیستم
   3 دقیقه
  • درس 21. جلسه بیست و یکم
   2 دقیقه
  • درس 22. جلسه بیست و دوم
   4 دقیقه
  • درس 23. جلسه بیست و سوم
   5 دقیقه
  • درس 24. جلسه بیست و چهارم
   3 دقیقه
  • درس 25. جلسه بیست و پنجم
   4 دقیقه
  • درس 26. جلسه بیست و ششم
   5 دقیقه
  • درس 27. جلسه بیست و هفتم
   3 دقیقه
  • درس 28. جلسه بیست و هشتم
   3 دقیقه
  • درس 29. جلسه بیست و نهم
   3 دقیقه
  • درس 30. جلسه سی ام
   3 دقیقه
  • درس 31. جلسه سی و یکم
   3 دقیقه
  • درس 32. جلسه سی و دوم
   3 دقیقه
  • درس 33. جلسه سی و سوم
   3 دقیقه
  • درس 34. جلسه سی و چهارم
   2 دقیقه
  • درس 35. جلسه سی و پنجم
   3 دقیقه
  • درس 36. جلسه سی و ششم
   3 دقیقه
  • درس 37. جلسه سی و هفتم
   5 دقیقه
  • درس 38. جلسه سی و هشتم
   6 دقیقه
  • درس 39. جلسه سی و نهم
   4 دقیقه
  • درس 40. جلسه چهل ام
   4 دقیقه
  • درس 41. جلسه چهل و یکم
   3 دقیقه
  • درس 42. جلسه چهل و دوم
   3 دقیقه
  • درس 43. جلسه چهل و سوم
   3 دقیقه
  • درس 44. جلسه چهل و چهارم
   4 دقیقه
  • درس 45. جلسه چهل و پنجم
   3 دقیقه
  • درس 46. جلسه چهل و ششم
   4 دقیقه
  • درس 47. جلسه چهل و هفتم
   2 دقیقه
  • درس 48. جلسه چهل و هشتم
   3 دقیقه
  • درس 49. جلسه چهل و نهم
   3 دقیقه
  • درس 50. جلسه پنجاه ام
   3 دقیقه
  • درس 51. جلسه پنجاه و یکم
   4 دقیقه
  • درس 52. جلسه پنجاه و دوم
   2 دقیقه
  • درس 53. جلسه پنجاه و سوم
   4 دقیقه
  • درس 54. جلسه پنجاه و چهارم
   5 دقیقه
  • درس 55. جلسه پنجاه و پنجم
   4 دقیقه
  • درس 56. جلسه پنجاه و ششم
   3 دقیقه
  • درس 57. جلسه پنجاه و هفتم
   4 دقیقه
  • درس 58. جلسه پنجاه و هشتم
   2 دقیقه
  • درس 59. جلسه پنجاه و نهم
   3 دقیقه
  • درس 60. جلسه شصت ام
   4 دقیقه
  • درس 61. جلسه شصت و یکم
   2 دقیقه
  • درس 62. جلسه شصت و دوم
   2 دقیقه
  • درس 63. جلسه شصت و سوم
   4 دقیقه
  • درس 64. جلسه شصت و چهارم
   3 دقیقه
  • درس 65. جلسه شصت و پنجم
   4 دقیقه
  • درس 66. جلسه شصت و ششم
   3 دقیقه
  • درس 67. جلسه شصت و هفتم
   3 دقیقه
  • درس 68. جلسه شصت و هشتم
   3 دقیقه
  • درس 69. جلسه شصت و نهم
   3 دقیقه
  • درس 70. جلسه هفتاد ام
   3 دقیقه
  • درس 71. فایل های تمرینی و زیرنویس
   0 دقیقه
 • تاریخ شروع ثور 19، 1401
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 4 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 4

نظریات دانش آموزان

1
0
0
0
0

5.0

1 مرور