دوره آموزشی نرم افزار SPSS محاسبات آماری و مهندسی


دوره آموزشی نرم افزار SPSS محاسبات آماری و مهندسی
این آموزش تهیه شده است برای معرفی متغیرها، ورود داده‌ها و همچنین محاسبه شاخص‌های آماری و رسم نمودارها، اهم مواد آموزشی را تشکیل می‌دهند. با توجه به ضرورت استفاده از نرم‌افزارهای محاسبات آماری به خصوص SPSS که از عمومی‌ترین آن‌ها است، البته بررسی و تحلیل داده‌های پرسشنامه‌ای نیز در انتهای آموزش مورد بحث قرار می‌گیرد.از نرم‌افزارهای محاسبات آماری به خصوص SPSS که از عمومی‌ترین آن‌ها است، 
  • تاریخ انتشار دلو 23، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 1 ساعت و 49 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 2