دوره آموزشی نقشه ذهنی در سخنرانی - 5 کار ضروری قبل از سخنرانی


دوره آموزشی نقشه ذهنی در سخنرانی - 5 کار ضروری قبل از سخنرانی
سخنرانی یک ارائه شفاهی است که هدف آن ارائه اطلاعات یا آموزش افراد در مورد یک موضوع خاص است. از سخنرانی برای انتقال اطلاعات مهم، تاریخچه، پیشینه، نظریه ها و معادلات استفاده می شود. سخنرانی ها بیانگر ادامه سنت شفاهی در مقابل ارتباط متنی در کتاب ها و سایر رسانه ها هستند و فن بیان را می توان به هنر اطلاع رسانی و ترغیب افراد، با استفاده از مهارتهای سخنرانی، در جمع بیان کرد.درین دوره آموزشی به پنج موضوع مهم و کاربردی و میپردازیم که با رعایت آن میتوانید سخنرانی فوق العاده داشته باشید.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار عقرب 10، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 1 ساعت و 14 دقیقه
  • سطح ابتدایی
  • دانش آموزان 3