دوره آموزشی نرم افزار Process Maker مدل سازی فرایند کسب و کار


دوره آموزشی نرم افزار Process Maker مدل سازی فرایند کسب و کار
در این آموزش، نرم افزار ProcessMaker (پروسس میکر) با رویکردی پروژه محور آموزش داده شده است. در ابتدا با انجام یک پروژه با نحوه کار نرم افزار آشنا شده و در ادامه بخش های مختلف نرم افزار همراه با جزئیات توضیح داده شده اند. در بخش اول محیط نرم افزار، مدیریت کاربران، شرط ها و مدیریت نقش ها به طور کامل شرح داده شده، در بخش دوم ضمن مروری بر نمادهای استاندارد BPMN 0.2 درباره فرایندها و المان های آن، فرم های دینامیک و سندهای ورودی و خروجی همراه با فرایندها توضیح داده شده است.
  • تاریخ انتشار عقرب 23، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 4 ساعت و 34 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 3