دوره آموزشی زبان و ادبیات پشتو


دوره آموزشی زبان و ادبیات پشتو
ادبیات پشتو متشکل از دو بخش است: نخست ادبیات شفاهی یا مردمی (فولکلور) و دیگر ادبیات علمی و مکتوب. ادبیات مردمی و شفاهی پشتو بسیار غنی است دوره آموزش زبان پشتو با شیوه خاص از طریق ایجاد وابستگی کلمات و عبارات با تصاویر از طریق مثال ها و عبارت های روزمره، مشابه زبان مادری و بدون ارائه دستورات گیج کننده و حوصله سر بر است و زبان آموز می تواند با این روش در کمترین زمان ممکن به بهترین نتیجه دلخواه برسد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار دلو 15، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 8 ساعت و 47 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 7