دوره آموزشی نرم افزار متلب (MATLAB)


دوره آموزشی نرم افزار متلب (MATLAB)
زبان برنامه نویسی و نرم افزار متلب (MATLAB)، بدون شک، امروزه یکی از ابزارهای حیاتی برای مطالعات علمی در رشته های مختلف علمی و فنی به حساب می آید. از قابلیت های نرم افزار و زبان برنامه نویسی متلب برای حل مسائل عملی و کاربردی استفاده می شود. هدف این درس آشنایی دانشجویان و کاربران با مباحث مختلف مرتبط با برنامه نویسی متلب است که از طریق نکات تئوری و عملی به طور همزمان صورت می گیرد. جوانب مختلفی از برنامه نویسی متلب مورد بحث و بررسی قرار می گیرند که قطعا نکات آموزشی فراوانی برای همه کاربران متلب دارد.
  • تاریخ انتشار جوزا 29، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 2 ساعت و 2 دقیقه
  • سطح ابتدایی
  • دانش آموزان 2