دوره آموزشی اقتصاد کلان (MacroEconomics)


دوره آموزشی اقتصاد کلان (MacroEconomics)
اقتصاد کلان با هدف بررسی متغیرهای کلان اقتصادی همچون: تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی و نظایر آن ها شکل گرفته است و از جنبه های گوناگون به تشریح ارتباط میان این متغیرها از طریق مدل می پردازد.
در این دوره آموزشی تلاش شده است تا مطالب اصلی دوره کارشناسی درس اقتصاد کلان در تمامی رشته هایی که آن پوشش داده شود، همچنین آموزش حاضر می تواند جهت آشنایی با مفاهیم اقتصاد کلان برای آزمون کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جوزا 16، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 14 ساعت و 17 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 11