دوره آموزشی اینترنت (Internet)


دوره آموزشی اینترنت (Internet)
اینترنت شبکه‌ای است که از اتصال کامپیوتر ها در سراسر جهان شکل گرفته است. دلیل اصلی به وجود آمدن این شبکه عظیم هم، تبادل اطلاعات بوده است. تعداد زیادی از دستگاه های کامپیوتری و الکترونیکی وجود دارند که این شبکه و برقراری ارتباط را ایجاد می کند. در واقع زیر ساخت های اینرتنت متشکل از انسان، رایانه و اطلاعات است.اینترنت شبکه‌ای است که از اتصال کامپیوتر ها در سراسر جهان شکل گرفته است. دلیل اصلی به وجود آمدن این شبکه عظیم هم، تبادل اطلاعات بوده است. تعداد زیادی از دستگاه های کامپیوتری و الکترونیکی وجود دارند که این شبکه و برقراری ارتباط را ایجاد می کند. در واقع زیر ساخت های اینرتنت متشکل از انسان، رایانه و اطلاعات است.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار سرطان 30، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 4 ساعت و 13 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 14