دوره آموزشی تئوری فروش EGT


دوره آموزشی تئوری فروش EGT
در تئوری کالای گران EGT؛ تمامی فرآیندهایی که یک مشتری به آن فکر میکند را می‌آموزی، برای آن‌ها پاسخ پیدا میکنی و بدون این‌که مشتری حرفی بزند، طوری که انگار مغزش را خوانده‌ای به همه‌ی آن‌ها پاسخ می‌دهی. مشتری مسحور کلامت میشود، کالای بیشتری میخرد و عاقبت‌ بخیری برایت آرزو میکند و تو را با سود زیادی که بردی به خدا میسپارد.
بعد از یادگیری تئوری کالای گران، به‌حدی فروش برایت آسان میشود که مداوم فکر میکنی که این اتفاق پاداش کدام کار خوبی‌ست که کردی!

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار سنبله 12، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 14 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 3