دوره آموزشی برنامه نویسی C++‎ سی پلاس پلاس


دوره آموزشی برنامه نویسی C++‎ سی پلاس پلاس
++C یک زبان برنامه نویسی همه منظوره و عمومی است که هم اکنون در سطح وسیعی از علم کامپیوتر استفاده می شود و مفاهیم شی گرایی وراثت و چندریختی را بیان می کند. برنامه نویسی به زبان C++‎ نسبت به C دارای قدرت بیشتری است. کارهایی می توان انجام داد که در C برای انجام آن ها (در صورت امکان) زحمت بیشتری نیاز است. زبان C++‎ در دو قسمت آموزش داده می شود. در قسمت اول (همین مجموعه) دستورات و ساختمان داده ها معرفی می شود و در قسمت دوم مفاهیم شی گرایی آموزش داده خواهد شد.
  • تاریخ انتشار جدی 18، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 7 ساعت و 20 دقیقه
  • سطح متوسط
  • دانش آموزان 4