دوره آموزشی الگوریتم و حل مسئله در برنامه نویسی


دوره آموزشی الگوریتم و حل مسئله در برنامه نویسی
الگوریتم روشی گام به گام برای حل مسئله می باشد، هر دستورالعملی که مراحل انجام دادن کاری را با زبانی دقیق و باجزئیات کامل بیان کند به طوری ترتیب مراحل مسئله و شرط پایان عملیات در آن مشخص باشد را الگوریتم گفته می شود.

  • برای حل یک مسئله هر شخص باید بتواند مراحل زیر را انجام دهد:
  • مسئله را به صورت شفاف شرح دهد.
  • در صورت نیاز مسئله را به مسئله های کوچکتر تقسیم کند.
  • برای هر زیر مسئله راه حل مرحله به مرحله ایجاد کند.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار سرطان 22، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 9 ساعت و 39 دقیقه
  • سطح متوسط
  • دانش آموزان 8