دوره آموزشی CSS طراحی وب سایت


دوره آموزشی CSS طراحی وب سایت
در این دوره قصد داریم CSS را به شما به شکل کامل آموزش دهیم. تا بتوانید از CSS برای طراحی وبسایت مورد نظر خود استفاده نمایید. یادگیری کامل CSS نیاز به تمرین و تکرار دارد که در این دوره تصمیم داریم که با تکرار و تمرین CSS را به شکل کامل به شما آموزش دهیم.اگر اسکلت بدن انسان را HTML در نظر بگیریم، CSS را می‌توان گوشت، پوست و مو در نظر گرفت که به ظاهر انسان شکل می‌دهد. این ساده‌ترین تعریفی است که می‌تواند از CSS ارائه کرد.بدونه شک یادگیری طراحی وب بدونه یادگیری CSS یک عمل امکان ناپذیر است. بنابراین خواه، ناخواه اگر مایل هستید به یک برنامه‌نویس Front-End تبدیل شوید باید CSS را یاد بگیرید.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار ثور 18، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 13 ساعت و 38 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0