دوره آموزشی Securing Cloud Services - آموزش امنیت در سرویس های ابری

دوره آموزشی Securing Cloud Services - آموزش امنیت در سرویس های ابری

ثور 25، 1401

|

David Miller

|

5 ساعت

|

3 دانش آموز

|

انگلیسی

0

توضیحات


این روزها استفاده از انواع سرویس های ابری (Cloud Services) به دلیل مزایای فراوانی مانند پشتیبان گیری، ذخیره سازی، همزمان سازی دستگاه های الکترونیکی مختلف و .... در میان مردم طرفداران بیشتری پیدا کرده است. در این میان امنیت نسبی رایانش ابری موضوعی بحث انگیز است که ممکن است پذیرش رایانش ابری را به تأخیر بیندازد. گروهی بر این باورند که امنیت داده‌ها وقتی که در داخل سازمان اداره شوند بالاتر است، در حالی که گروهی دیگر عقیده دارند که ارائه دهندگان سرویس انگیزه‌ای قوی برای حفظ اعتماد دارند و از این رو سطح امنیت بالاتری را بکار می‌گیرند. طرفداران حفظ حریم خصوصی‌ها مدل ابر را مورد انتقاد قرار می‌دهند، زیرا ارائه دهندگان سرویس های ابر می‌توانند کنترل و نظارت کامل قانونی ویا غیر قانونی بر روی داده‌ها و ارتباطات بین کاربران سرویس و میزبان ابر داشته باشند.

بخش ها


 • بخش 1: امنیت در سرویس های ابری
  • درس 1. جلسه اول
   4 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   9 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   9 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   5 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   11 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   7 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   9 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   4 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   8 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   9 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   8 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   9 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   6 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   7 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   9 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   7 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   15 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   10 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   9 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیستم
   7 دقیقه
  • درس 21. جلسه بیست و یکم
   8 دقیقه
  • درس 22. جلسه بیست و دوم
   7 دقیقه
  • درس 23. جلسه بیست و سوم
   8 دقیقه
  • درس 24. جلسه بیست و چهارم
   5 دقیقه
  • درس 25. جلسه بیست و پنجم
   8 دقیقه
  • درس 26. جلسه بیست و ششم
   8 دقیقه
  • درس 27. جلسه بیست و هفتم
   11 دقیقه
  • درس 28. جلسه بیست و هشتم
   7 دقیقه
  • درس 29. جلسه بیست و نهم
   7 دقیقه
  • درس 30. جلسه سی ام
   9 دقیقه
  • درس 31. جلسه سی و یکم
   8 دقیقه
  • درس 32. جلسه سی و دوم
   12 دقیقه
  • درس 33. جلسه سی و سوم
   12 دقیقه
  • درس 34. جلسه سی و چهارم
   7 دقیقه
  • درس 35. جلسه سی و پنجم
   12 دقیقه
  • درس 36. جلسه سی و ششم
   7 دقیقه
  • درس 37. جلسه سی و هفتم
   8 دقیقه
  • درس 38. جلسه سی و هشتم
   7 دقیقه
 • تاریخ انتشار ثور 25، 1401
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 5 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 3

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور