دوره آموزشی Network Protection with Open-Source Software - تامین امنیت شبکه با نرم افزارهای منبع باز

دوره آموزشی Network Protection with Open-Source Software - تامین امنیت شبکه با نرم افزارهای منبع باز

حمل 25، 1401

|

Jungwoo Ryoo

|

2 ساعت و 50 دقیقه

|

5 دانش آموز

|

انگلیسی

1

توضیحات


حفاظت از شبکه های کامپیوتری در سازمان های کوچک و بزرگ امری حیاتی محسوب می شود که گاهی هزینه های زیادی را به همراه دارد. با استفاده از ابزارها و نرم افزار های منبع باز (open-source) و البته کاملاً رایگان، می توان با تنظیم فایروال ها، بررسی ترافیک شبکه با تجزیه و تحلیل بسته های ارسالی و دریافتی، شناسایی تهدیدات و فعالیت های مخرب با سیستم تشخیص نفوذ و مانیتورینگ سیستم لاگین و فعالیت ها، امنیت شبکه ها راتضمین نمود.

بخش ها


 • بخش 1: Network Protection with Open-Source Software
  • درس 1. جلسه اول
   1 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   1 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   3 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   3 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   3 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   2 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   3 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   6 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   5 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   2 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   4 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   3 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   3 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   4 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   2 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   2 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   1 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   4 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   1 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیستم
   3 دقیقه
  • درس 21. جلسه بیست و یکم
   2 دقیقه
  • درس 22. جلسه بیست و دوم
   1 دقیقه
  • درس 23. جلسه بیست و سوم
   2 دقیقه
  • درس 24. جلسه بیست و چهارم
   4 دقیقه
  • درس 25. جلسه بیست و پنجم
   5 دقیقه
  • درس 26. جلسه بیست و ششم
   2 دقیقه
  • درس 27. جلسه بیست و هفتم
   4 دقیقه
  • درس 28. جلسه بیست و هشتم
   3 دقیقه
  • درس 29. جلسه بیست و نهم
   2 دقیقه
  • درس 30. جلسه سی ام
   3 دقیقه
  • درس 31. جلسه سی و یکم
   2 دقیقه
  • درس 32. جلسه سی و دوم
   2 دقیقه
  • درس 33. جلسه سی و سوم
   3 دقیقه
  • درس 34. جلسه سی و چهارم
   3 دقیقه
  • درس 35. جلسه سی و پنجم
   3 دقیقه
  • درس 36. جلسه سی و ششم
   3 دقیقه
  • درس 37. جلسه سی و هفتم
   1 دقیقه
  • درس 38. جلسه سی و هشتم
   2 دقیقه
  • درس 39. جلسه سی و نهم
   1 دقیقه
  • درس 40. جلسه چهل ام
   1 دقیقه
  • درس 41. جلسه چهل و یکم
   3 دقیقه
  • درس 42. جلسه چهل و دوم
   4 دقیقه
  • درس 43. جلسه چهل و سوم
   2 دقیقه
  • درس 44. جلسه چهل و چهارم
   2 دقیقه
 • تاریخ شروع حمل 25، 1401
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 2 ساعت و 50 دقیقه
 • سطح همه
 • دانش آموزان 5

نظریات دانش آموزان

1
0
0
0
0

5.0

1 مرور