دوره آموزشی اقتصاد خٌرد (MicroEconomics)


دوره آموزشی اقتصاد خٌرد (MicroEconomics)
اقتصاد خرد شاخه ای از علم اقتصاد است که به مطالعه رفتار تولید کنندگان و مصرف کنندگان پرداخته و به واکاوی این روابط به صورت نظام مند می پردازد. در این آموزش ویدئویی تلاش شده است تا سرفصل های اصلی دوره کارشناسی درس اقتصاد خرد در تمامی رشته هایی که آن را در قالب یک درس 2 یا 3 واحدی دارند، پوشش داده شود. 

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار ثور 05، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 12 ساعت و 53 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 14