دوره آموزشی تدریس مراقبت های ویژه پرستاری CCU


دوره آموزشی تدریس مراقبت های ویژه پرستاری CCU
مراقبت ویژه یعنی مراقبت مداوم،دقیق و اختصاصی از بیمارانی است که در وضعیت های خطیر حیاتی قرار داشته و نیاز به کنترول مداوم و شدید یک یا چند عضو بدن به وسیله پرسونل ماهر با استفاده از وسایل و امکانات پیشرفته دارند لذا مراقبت از چنین افرادی نیاز به یک تعداد پرسونل آموزش دیده در بخش مراقبت های ویژه می باشد ما در این آموزش آنچه برای یک پرستار در بخش CCU لازم است را به شما معرفی می کنیم.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار اسد 29، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 21 ساعت و 16 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0