دوره آموزشی هیستولوژی و پاتولوژی


دوره آموزشی هیستولوژی و پاتولوژی
آموزش آناتومی بدن، به افراد توانایی شناخت بافت های بدن و آسیب های وارد بر بافت و سلول را می دهد. تشخیص بافت های مختلف و بررسی عملکرد آن ها در کنار نقش سلول ها در بدن، از محورهای درس به  شمار می رود. اهمیت این درس برای دانشجویان از آن جهت است که فهم بیولوژی بدن انسان را از طریق واحدهای سازنده آن درک کرده و می توانند به کمک آن به تحلیل وقایع بدن، تحلیل پروژه های پایانی خود، تحلیل داده های خروجی میکروسکوپ های مختلف بپردازند و همچنین ارتباط آسیب های بدن با منشا آن را درک نمایند.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار حمل 15، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 3 ساعت و 12 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 8