دوره آموزشی کمک های اولیه


دوره آموزشی کمک های اولیه
کمک های اولیه همانگونه که از نامش پیداست به کمک های گفته میشود که در اسنای وقوع یک واقعه سریعا باید انجام بگیرید.فهم و دانش کمک های اولیه برای هر فرد ضروری می باشد که بداند در زمانی که واقعه ای صورت گرفته چگونه اوضاع را کنترول کند تا فرد آسیب دید تلف نشود.این حوادث شامل خفه گی،صرع،خونریزی ها،شکسته گی ها و غیره موضوعاتی می باشد که نیاز به یکسری کمک های سریع و به موقع دارد که به آن کمک های اولیه گفته میشود.
  • تاریخ انتشار سنبله 07، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 2 ساعت و 21 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0