دوره آموزشی مینا کاری روی سفال


دوره آموزشی مینا کاری روی سفال
هنر مینا کاری جز هنر های تصویری و یکی از هنرهای قدیمی در عرصه هنرهای زیبا می باشد.مینا کاری روی اجسام باعث زیبا تر شدن اجسام میگردد و زیبایی وصف ناپذیری به آنها میدهد.ما در این دوره آموزشی از صفر تا صد مینا کاری یعنی از آشنایی با ابزار مینا کاری و درست کردن رنگ شروع کرده و تا ترسیم نقوش روی ظروف و فرستادن آنها به کوره با شما همراه خواهیم بود.
  • تاریخ انتشار دلو 22، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 4 ساعت و 31 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0