دوره آموزشی مهارت های ارتباطی زوجین


دوره آموزشی مهارت های ارتباطی زوجین
زنده گی مشترک در اصل سر آغاز یک زنده گی جدید و وارد شدن در دنیای نو می باشد.بخاطر خوی و عادت گرفتن در این دنیای زیبا و برای اینکه یک شروع عالی و بینظیر داشته باشیم باید یک سلسله قوانین و مقررات را در زنده گی مان پیاده کنیم که هم به شریک زنده گی مان و هم به خودمان لحظات سرشار از خوشی بسازیم.در این دوره آموزشی تمامی نکات مهم و ارزشمندی که برای زوجین لازم است بیان خواهد شد این نکات به خصوص برای زوج های جوان که تازه زنده گی مشترک شان را آغاز کرده اند میتواند کمک شایانی کند.راه های ارتقای مهارت گفتگو،روش های مقابله با قهر کردن،باید ها و نباید ها در هنگام شوخی،روش های حل کردن مشکلات و بقیه موضوعاتی که در زنده گی زوجین حائز اهمیت می باشد بحث و گفتگو خواهد شد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار سرطان 03، 1403
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 6 ساعت و 26 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0