دوره آموزشی هنر خوشنویسی با قلم نی


دوره آموزشی هنر خوشنویسی با قلم نی
خوشنویسی یک هنر و خوشنویس هنرمند آن است. آموزش خط نستعلیق و خوشنویسی نیازمند اطلاعات و مهارت‌هایی است که پیش از اینکه شما تصمیم بگیرید که به این حیطه وارد شوید، باید نسبت به آن‌ها آگاهی داشته باشید. از ابزار اولیه خوشنویسی در خط نستعلیق می‌توان به قلم، دوات و کاغذ خوشنویسی اشاره کرد.قبل از آموزش خط نستعلیق، شما باید بدانید که یادگیری یک خط جدید ساده نخواهد بود و به زمان و علاقه احتیاج دارد. خوشنویسی یک هنر است و هنر به‌سادگی به دست نمی‌آید.درین دوره آموزشی شما به ساده گی میتوانید هنر خوشنویسی را یاد بگیرید.

  • تاریخ انتشار ثور 25، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 4 ساعت و 15 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0