دوره آموزشی Slack Chat Bot ساخت ربات Slack


دوره آموزشی Slack Chat Bot ساخت ربات Slack
بات های سفارشی Slack را برای خودکارسازی کارهای روزمره تیم خود و بهبود ارتباطات شرکت ایجاد کنید. شما دستورهای ربات Slack را ایجاد و اطلاعات نمایش داده شده را با استفاده از چارچوب رابط کاربری Slack Block Kit سفارشی سازی خواهید کرد. بات اسلک خود را در برابر تماس های غیر مجاز API ایمن کنید و آن را با پایگاه داده Notion ادغام کنید تا داده ها ذخیره و بازیابی شوند. در نهایت با استفاده از ربات Slack می توانید یادآورهای خودکار را پیاده سازی کنید.شما در این دوره با موضوعاتی چون:ایجاد تونل Netlify،تنظیم نرم افزارSlack،اطلاعات هویتی Api،ارسال فرمان،تامین امنیت برنامه،تولید یک مدال،انجام یک میان بر،ایجاد یاد آور و استقرار در Netlify آشنا خواهید شد.
  • تاریخ انتشار عقرب 01، 1402
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 2 ساعت و 10 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0