دوره آموزشی Financial Management in QuickBooks- مدیریت مالی در کویک بوکس

دوره آموزشی Financial Management in QuickBooks- مدیریت مالی در کویک بوکس

ثور 20، 1400

|

Luke Priddy

|

4 ساعت

|

31 دانش آموز

|

انگلیسی

0

توضیحات


در این دوره آموزشی کاربران می توانند از QuickBooks بهره برده و به خوبی در وضعیت مالیاتی خودشان مدیریت داشته باشند. این برنامه می تواند به صورت گام به گام شما را در زمینه های مختلف یاری کند. امکان جمع آوری و پرداخت مالیات از جمله آن می باشد که کابران می توانند به آن توجه داشته باشند و به خوبی روی تفسیر نتایج بدست آمده نیز از برنامه بهره مند شوند. 

 •  
 • عنوان مجموعه : QuickBooks
 •  مدت زمان : 1 ساعت
 • زبان : انگلیسی

بخش ها


 • بخش 1: Financial Management in QuickBooks
  • درس 1. جلسه اول
   14 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   9 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   9 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   9 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   7 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   9 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   12 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   11 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   6 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   11 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   11 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   5 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   7 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   10 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   5 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   11 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   15 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   2 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   11 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیستم
   9 دقیقه
  • درس 21. جلسه بیست و یکم
   9 دقیقه
  • درس 22. جلسه بیست و دوم
   10 دقیقه
  • درس 23. جلسه بیست و سوم
   7 دقیقه
  • درس 24. جلسه بیست و چهارم
   7 دقیقه
  • درس 25. جلسه بیست و پنجم
   10 دقیقه
  • درس 26. جلسه بیست و ششم
   10 دقیقه
 • تاریخ انتشار ثور 20، 1400
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 4 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 31

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور