دوره آموزشی Your Baby Can Read - آموزش زبان انگلیسی به کودکان


دوره آموزشی Your Baby Can Read - آموزش زبان انگلیسی به کودکان
مجموعه آموزشی Your Baby Can Read یک سیستم آموزشی یاددهی زبان به خردسالان و کودکان است که به آن ها کمک می کند تا با استفاده از عکس و کلمات نوشته شده، لغات جدید را به همراه نحوه صحیح تلفظ و املای آن ها یاد بگیرند. در این مجموعه آموزشی کودک شما به شیوه ای کاملاً تعاملی به کمک تصویر، موسیقی، فیلم و به همراه خنده و بازی با لغات و حتی خواندن آن ها آشنا می شود. این فیلم برای کودکان 6 ماه تا 5 سال مناسب بوده و  با استفاده از سیستم انقلابی در یادگیری زبان، خواندن و نوشتن را زودتر از 7 سالگی (درست در بهترین زمان برای یادگیری) به کودکان می آموزد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار اسد 26، 1400
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 5 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 36