دوره آموزشی Windows Server 2019 Management

دوره آموزشی Windows Server 2019 Management

عقرب 28، 1399

|

Scott Burrell

|

1 ساعت

|

11 دانش آموز

|

انگلیسی

0

توضیحات


ویندوز سرور شما تا چه حد بی عیب و نقص می باشد؟ همه دوست دارند که یک سیستم بدون نقاط آسیب پذیری و خطا داشته باشند. یکی از نکات مهم در مدیریت یک شبکه مبتنی بر ویندوز سرور این است که همواره آن را به روز نگه داشته و مشکلات پیش آمده را شناسایی کنید. در این دوره آموزشی مدرس دوره دانش و مهارت های لازم برای اینکه ویندوز سرور 2019 به بخوبی کار کند، را برای شما فراهم می آورد و همچنین اینکه در صورت ایجاد مشکل اقداماتی را برای شناسایی و حل آنها انجام دهید. ابزارهای پایه و اساسی در خود ویندوزمانند PowerShell به مرکز مدیریت ویندوز و بهDefender Advanced Protection Threat Protection (ATP) اضافه شده اند تا یک مجموعه ابزار کامل برای نگهداری سرورها در حالت عادی کار و در لحظات اوج کاری فراهم شود.

بخش ها


 • بخش 1: Windows-Server-2019-Management
  • درس 1. جلسه اول (پیش نمایش)
   1 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   2 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   4 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   5 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   4 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   4 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   3 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   5 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   5 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   4 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   6 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   5 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   3 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   5 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   3 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   4 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   4 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   5 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   3 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیستم
   4 دقیقه
  • درس 21. جلسه بیست و یکم
   5 دقیقه
  • درس 22. جلسه بیست و دوم
   3 دقیقه
 • تاریخ انتشار عقرب 28، 1399
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 1 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 11

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور