دوره آموزشی Virtualization in the Real World – مجازی سازی در دنیای واقعی

دوره آموزشی Virtualization in the Real World – مجازی سازی در دنیای واقعی

قوس 01، 1399

|

David Davis

|

1 ساعت

|

4 دانش آموز

|

انگلیسی

0

توضیحات


آیا راجع به مجازی سازی اطلاعات دارید؟ در دوره آموزشی Virtualization in the Real World با اجرای یک بار کاری در چندین hypervisors مجازی سازی، اجرای ماشین مجازی در Microsoft Hyper-V، VMware vSphere، VMware Fusion، VirtualBox و ابر عمومی با خدمات وب آمازون EC2، تبدیل ماشین های مجازی برای اجرا در hypervisors مختلف، ایجاد ماشین های مجازی، پیکربندی منابع مجازی و ایجاد مدیریت زیرساخت مجازی دنیای واقعی آشنا می شوید.

بخش ها


 • بخش 1: Virtualization in the Real World
  • درس 1. جلسه اول (پیش نمایش)
   2 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   1 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   1 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   1 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   1 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   1 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   1 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   4 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   6 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   6 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   9 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   1 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   1 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   3 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   10 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   6 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   1 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   1 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   8 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیستم
   4 دقیقه
  • درس 21. جلسه بیست و یکم
   1 دقیقه
  • درس 22. جلسه بیست و دوم
   2 دقیقه
 • تاریخ انتشار قوس 01، 1399
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 1 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 4

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان
برچسپ ها