دوره آموزشی Native English Speaking Skills - آموزش صحبت کردن انگلیسی محلی

دوره آموزشی Native English Speaking Skills - آموزش صحبت کردن انگلیسی محلی

جدی 01، 1400

|

Luke Priddy

|

12 ساعت

|

65 دانش آموز

|

انگلیسی

1

توضیحات


این دوره مجموعه آموزش تصویری در زمینه یادگیری زبان انگلیسی می باشد. اگر شما قصد دارید بصورت خودآموز و با تماشای آموزش های تصویری در خانه زبان انگلیسی را یاد بگیرید، این دوره به بهترین شکل برای شما آماده شده است. در این دوره تصویری زبان انگلیسی به شکل روان و قابل فهم به شما ارائه شده است. شما با تماشای آموزش های این دوره مهارتهای گفتاری و شنیداری و دستور زبان را از سطح پایه و ابتدایی شروع به یادگیری خواهید کرد.

بخش ها


 • بخش 1: Native English Speaking
  • درس 1. جلسه اول
   11 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   5 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   8 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   9 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   4 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   3 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   6 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   6 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   9 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   9 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   3 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   10 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   11 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   8 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   7 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   7 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   5 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   5 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   3 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیستم
   7 دقیقه
  • درس 21. جلسه بیست و یکم
   2 دقیقه
  • درس 22. جلسه بیست و دوم
   6 دقیقه
  • درس 23. جلسه بیست و سوم
   5 دقیقه
  • درس 24. جلسه بیست و چهارم
   15 دقیقه
  • درس 25. جلسه بیست و پنجم
   6 دقیقه
  • درس 26. جلسه بیست و ششم
   2 دقیقه
  • درس 27. جلسه بیست و هفتم
   10 دقیقه
  • درس 28. جلسه بیست و هشتم
   2 دقیقه
  • درس 29. جلسه بیست و نهم
   6 دقیقه
  • درس 30. جلسه سی ام
   10 دقیقه
  • درس 31. جلسه سی و یکم
   8 دقیقه
  • درس 32. جلسه سی و دوم
   8 دقیقه
  • درس 33. جلسه سی و سوم
   7 دقیقه
  • درس 34. جلسه سی و چهارم
   2 دقیقه
  • درس 35. جلسه سی و پنجم
   9 دقیقه
  • درس 36. جلسه سی و ششم
   4 دقیقه
  • درس 37. جلسه سی و هفتم
   6 دقیقه
  • درس 38. جلسه سی و هشتم
   3 دقیقه
  • درس 39. جلسه سی و نهم
   9 دقیقه
  • درس 40. جلسه چهل ام
   4 دقیقه
  • درس 41. جلسه چهل و یکم
   6 دقیقه
  • درس 42. جلسه چهل و دوم
   2 دقیقه
  • درس 43. جلسه چهل و سوم
   3 دقیقه
  • درس 44. جلسه چهل و چهارم
   5 دقیقه
  • درس 45. جلسه چهل و پنجم
   7 دقیقه
  • درس 46. جلسه چهل و ششم
   3 دقیقه
  • درس 47. جلسه چهل و هفتم
   5 دقیقه
  • درس 48. جلسه چهل و هشتم
   5 دقیقه
  • درس 49. جلسه چهل و نهم
   6 دقیقه
  • درس 50. جلسه پنجاه ام
   2 دقیقه
 • تاریخ شروع جدی 01، 1400
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 12 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 65

نظریات دانش آموزان

1
0
0
0
0

5.0

1 مرور