دوره آموزشی Internet Of Things - انترنت اشیاء


دوره آموزشی Internet Of Things - انترنت اشیاء
در بخش تکمیلی آموزش اینترنت اشیا (Internet of things) ابتدا به بیان مفاهیم مقدماتی در اینترنت اشیا و نیز الکترونیک لازم برای آن می پردازیم و سپس به معرفی یکی از نرم افزارهای مناسب برای برنامه نویسی اینترنت اشیا با نام Wyliodrin می پردازیم. Wyliodrin یک IDE مبتنی بر وب است و برای برنامه نویسی اینترنت اشیا بسیار مناسب است و قسمت هایی از آن از Node-RED الهام گرفته است.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار سنبله 25، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 7 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 20