دوره آموزشی German Language A2 For Advanced Beginners - آموزش زبان آلمانی A2


دوره آموزشی German Language A2 For Advanced Beginners - آموزش زبان آلمانی A2
آلمانی خود را به سطح بعدی برسانید! اگر یادگیری زبان آلمانی را شروع کرده اید و دوست دارید آن را ادامه دهید، این دوره برای شما مناسب است. در اینجا تمام دستور زبان مورد نیاز برای سطح A2 را فرا خواهید گرفت. این دوره همچنین شامل یک فیلم است که شما را برای بخش گفتاری و نوشتاری گواهینامه زبان آلمانی A2 نشان می دهد و آماده می کند. در دوره آموزشی German Language A2 با آموزش زبان آلمانی A2 اشنا خواهید شد.
  • تاریخ انتشار قوس 07، 1400
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 10 ساعت
  • سطح متوسط
  • دانش آموزان 22