دوره آموزشی Financial Management in QuickBooks- مدیریت مالی در کویک بوکس


دوره آموزشی Financial Management in QuickBooks- مدیریت مالی در کویک بوکس
در این دوره آموزشی کاربران می توانند از QuickBooks بهره برده و به خوبی در وضعیت مالیاتی خودشان مدیریت داشته باشند. این برنامه می تواند به صورت گام به گام شما را در زمینه های مختلف یاری کند. امکان جمع آوری و پرداخت مالیات از جمله آن می باشد که کابران می توانند به آن توجه داشته باشند و به خوبی روی تفسیر نتایج بدست آمده نیز از برنامه بهره مند شوند. 
  •  
  • عنوان مجموعه : QuickBooks
  •  مدت زمان : 1 ساعت
  • زبان : انگلیسی
  • تاریخ انتشار ثور 20، 1400
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 4 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 51