دوره آموزشی CCNP-Switching


دوره آموزشی CCNP-Switching
این دوره برای کمک به آماده سازی دانش آموزان خواهان دوره ی کتبی CCNP سیسکو طراحی شده است. البته Switch یکی از سه مولفه در برنامه درسی CCNP است.
Switch برای مهندسان شبکه با حداقل یک سال سابقه کار حرفه ای که اماده برای پیشبرد مهارت های خود و کار به طور مستقل در راه حل های شبکه های پیچیده می باشد طراحی شده است. دانش آموزان برنامه ریزی، پیکربندی و بررسی پیاده سازی راه حل های سوئیچینگ پیچیده را با استفاده از معماری سیسکو خواهند گرفت.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار میزان 13، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 12 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 7