دوره آموزشی هدف گذاری و انتخاب مسیر در زندگی - Targeting Choosing Life Path


دوره آموزشی هدف گذاری و انتخاب مسیر در زندگی - Targeting Choosing Life Path
در این درس قرار است با ارائه مطالب آموزشی کاربردی بتوانیم معنا و مفهوم زندگی خود را پیدا کنیم و از تک تک روزها و لحظات زندگی لذت ببریم و کمترین حسرت ها را داشته باشیم. شما با این آموزش می توانید یک بار برای همیشه رسالت خود را پیدا کنید. در این فرادرس تمریناتی در نظر گرفته شده است که شما بتوانید تک تک گام های رسیدن به رسالت فردی را شناسایی و اجرا کنید. در کنار رسالت مهارت های فردی، هدف گذاری و کمال گرایی هم ارائه شده است تا شما بتوانید یک زندگی ایده آل و متفاوت نسبت به گذشته را تجربه کنید.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار قوس 15، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 3 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 11