دوره آموزشی نرم افزار مهندسی ایتبس ( ETABS)


دوره آموزشی نرم افزار مهندسی ایتبس ( ETABS)
نرم افزار ETABS یک نرم افزار ویژه تحلیل و طراحی ساختمان است یعنی طراحی ساختمان را راحت تر و بهینه تر برای طراحان می کند. قابلیت این نرم‌افزار جهت تحلیل و طراحی این نوع سازه‌ها جهت گیری شده‌اند و تمام المان‌های ساختمان را می‌توان در این نرم‌افزار طراحی کرد در دوره پیش روی شما ما به آموزش نرم افزار E-tabs می پردازیم. روندی که در این دوره آموزشی پیش خواهیم گرفت تقریبا منطبیق بر روند تحلیل و طراحی یک ساختمان است که می توان در 9 گام خلاصه کرد.
 • گامهای را می توان به شرح زیر دانست:
 • مدل سازی هندسی شامل: ایجاد فایل مدل و ترسیم المان های سازه در این فایل و ویرایش المان ها در صورت نیاز
 • تعریف مشخصات سازه ای(مانند مواد سازنده المان ها و مقاطع المان های خط و سطح و ... )
 • اختصاص دادن مشخصات سازه ای به المان های انتخاب شده مورد نظر
 • تعریف و تخصیص بارهای وارد شونده به المان ها شامل:بارگذاری ثقلی و بارگذاری جانبی
 • تعیین پارامترهای آنالیز و انجام تحلیل مدل
 • بررسی نتایج انالیز و انجام کنترل های آیین نامه ای در مورد تغییر مکان های نقاط مختلف سازه و بازگشت به گام های پیشین در صورت برآورده نشدن ضوابط آیین نامه ای
 • تعیین پارامترهای طراحی المان ها و انجام طراحی آن‌ها
 • تاریخ انتشار حوت 22، 1400
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 3 ساعت و 40 دقیقه
 • سطح متوسط
 • دانش آموزان 7