دوره آموزشی مکالمه زبان انگلیسی با کتاب Basic Vocabulary in Use


دوره آموزشی مکالمه زبان انگلیسی با کتاب Basic Vocabulary in Use
اغلب یادگیری زبان انگلیسی خسته کننده و پیچیده به نظر می رسد که باعث شده بخش زیادی از زبان آموزان از این کار منصرف شوند. اما باید بدانید برای یادگیری زبان انگلیسی روش هایی وجود دارد که یادگیری را آسان تر خواهد کرد. یکی از این روش ها یادگیری زبان انگلیسی به صورت موضوعی می باشد که یکی از بهترین روش ها برای یادگیری سریع تر محسوب می شود که ما در این دوره به شما زبان انگلیسی را با مکالمات متنوع آموزش می دهیم. 
در دوره آموزش رایگان مکالمه موضوعی زبان انگلیسی قصد داریم به آموزش مکالمه موضوعی با استفاده از کتاب basic vocabulary in use بپردازیم. کتاب basic vocabulary in use برای توسعه واژگان انگلیسی آمریکایی و قابل استفاده برای مطالعه شخصی می باشد. در این دوره به آموزش مقدماتی کتاب basic vocabulary in use می پردازیم.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار حوت 17، 1400
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 4 ساعت و 51 دقیقه
  • سطح متوسط
  • دانش آموزان 48