دوره آموزشی مدارهای منطقی (طراحی دیجیتال) - Digital Design


دوره آموزشی مدارهای منطقی (طراحی دیجیتال) - Digital Design
اساس سیستم های کامپیوتری روی کار با اعداد دودویی بنا شده است. درس طراحی دیجیتال که به نام مدار منطقی معروف شده است دروازه ورود به دنیای 0 و 1 کامپیوتر است. در این آموزش ابتدا با اعداد در مبنای 2 و روش های محاسبه در این مبنا آشنا می شوید. پس از آن وارد مبحث جبر بولی و عملگرهای منطقی می شوید که در آن گیت های منطقی به عنوان پایه های مدارهای منطقی از اهمیت زیادی برخوردار هستند.
  • تاریخ انتشار قوس 18، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 10 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 5