دوره آموزشی شطرنج


دوره آموزشی شطرنج
شطرنج بازی خردمندان، ورزش ذهن ها و موثر برای تقویت حافظه، پرورش هوش و یادگیری فن برنامه ریزی است. از اواسط قرن نوزدهم میلادی، شطرنج به تدریج به صورت یک علم در آمد و در ایران نیز با گسترش روزافزون شطرنج در میان خانواده ها و به ویژه کودکان و جوانان رو به رو هستیم. جادوی مربع های سیاه و سفید شطرنج بسیاری از فیلسوفان، هنرمندان، دانشمندان و سیاستمداران را در طول تاریخ مسحور خود کرده است.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار سنبله 20، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 3 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 73