دوره آموزشی روانشناسی یادگیری

دوره آموزشی روانشناسی یادگیری

میزان 16، 1399

|

محمد آرمند

|

4 ساعت

|

9 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


روانشناسی یادگیری و آموزش از مباحث کاربردی در محیط های آموزشی است و مطالعه آن برای کلیه کسانی که به امر آموزش می پردازند مفید است. در این دوره آموزشی مفیدترین مباحث روانشناسی یادگیری و آموزش که بیشتر می تواند مورد استفاده مدرسان و دانشجویان قرار گیرد به صورت خلاصه آورده شده است و ضمن خلاصه بودن اساسی ترین مباحث این حوزه نیز مطرح گردیده است.

بخش ها


  • بخش 1: دوره آموزشی روانشناسی یادگیری
    • درس 1. جلسه اول ( پیش نمایش )
      23 دقیقه
    • درس 2. جلسه دوم
      49 دقیقه
    • درس 3. جلسه سوم
      42 دقیقه
    • درس 4. جلسه چهارم
      16 دقیقه
    • درس 5. جلسه پنجم
      24 دقیقه
    • درس 6. جلسه ششم
      39 دقیقه
    • درس 7. جلسه هفتم
      26 دقیقه
    • درس 8. جلسه هشتم
      17 دقیقه
    • درس 9. جلسه نهم
      17 دقیقه
    • درس 10. جلسه دهم
      15 دقیقه
  • تاریخ انتشار میزان 16، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 4 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 9

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور