دوره آموزشی برنامه نویسی وب با jQuery


دوره آموزشی برنامه نویسی وب با jQuery
یک صفحه وب که به صورت حرفه ای طراحی شده باشد دارای دو بخش کلی Client و Server است. بخش کلاینت شامل سه قسمت طراحی ساختار (HTML)، رنگ و لعاب (CSS) و منطق (JavaScript) است. کار با JavaScript کمی دشوار است چرا که اولا بر روی همه مرورگرها به یک شکل اجرا نشده و ثانیا منجر به تولید کدهای پیچیده و طولانی می شود و دادن جلوه های ویژه به عناصر صفحه وب را با دشواری همراه می کند.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار قوس 22، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 6 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 3