دوره آموزشی اصول مهندسی سطح - مقدماتی


دوره آموزشی اصول مهندسی سطح - مقدماتی
مهندسی سطح شامل: کاربرد مجموعه فعالیت ها و روش هایی است که بر روی قطعات و تجهیزات (صنعتی و غیرصنعتی) به منظور دستیابی به یک ماده جدید با خواصی که به تنهایی در هیچ یک از مواد تشکیل دهنده اولیه و یا سطح قطعه، وجود نداشته است. در این آموزش، سعی شده است مطالب ارائه شده با سرفصل درس اصول مهندسی سطح در دوره کارشناسی مهندسی مواد مطابقت داشته باشد. مطالب ارائه شده علاوه بر مهندسین مواد برای مطالعه سایر مهندسان و متخصصان فنی و مهندسین علاقه مند به مهندسی سطوح و پوشش ها می تواند مفید باشد و همچنین سعی شده است اطلاعات کاربردی، مطابق با بازار و صنایع موجود را در اختیار علاقه مندان و صنعت گران گذاشته شود.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار قوس 25، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 2 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 1