دوره آموزشی اصطلاحات روزمره پرکاربرد انگلیسی


دوره آموزشی اصطلاحات روزمره پرکاربرد انگلیسی
در این دوره آموزشی کوتاه و سریع شما با بیش از 40 اصطلاح بسیار پرکاربرد در مکالمات روزمره در زبان انگلیسی که آشنا می شوید. سعی شده کاربردترین اصطلاحات انتخاب شود.
در این دوره آموزشی کوتاه شما با بیش از 40 اصطلاح روزمره و پرکاربرد در مکالمه زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. هدف از انتشار این دوره آموزشی ویدیویی آشنایی شما زبان آموزان گرامی با یک سری از اصطلاحات پر کاربرد در مکالمه زبان انگلیسی است.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جدی 22، 1400
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 31 دقیقه
  • سطح ابتدایی
  • دانش آموزان 55