دوره آموزشی آناتومی عمومی بدن انسان - General Anatomy of Human Body


دوره آموزشی آناتومی عمومی بدن انسان - General Anatomy of Human Body
در این آموزش به صورت گام به گام تمام مفاهیم ضروری درس آناتومی بدن انسان، توضیح داده شده است، این آموزش پیش نیازی کاملا ضروری در جهت درک مفاهیم درس آناتومی که مورد نیاز دانشجویان پزشکی، دندان پزشکی، مهندسی پزشکی، کارشناسی ارشد علوم تشریحی و همچنین دانشجویان دوره دکترای بیولوژی تولید مثل می باشد. به علاوه تمامی نیاز دانشجویانی که ملزم به گذراندن واحد کلیات آناتومی می باشند، اعم از پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی، رادیوتراپی و … را مرتفع می سازد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار قوس 16، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 7 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 28