دوره آموزشی آمار و احتمال مهندسی - Engineering Probability Statistics


دوره آموزشی آمار و احتمال مهندسی - Engineering Probability Statistics
امروزه در علوم مهندسی و به خصوص مهندسی صنایع و رایانه، علم آمار کاربرد زیادی پیدا کرده است، به طوری که هیچ طرح تحقیقاتی بدون استفاده از فنون آماری انجام نمی گیرد. آگاهی از روش های آماری در انجام امور کنترل کیفیت تولید نقش مهمی دارد. بنابراین آموزش آمار برای رشته های غیر آماری ضرورت پیدا کرده است. در این آموزش سعی شده است، مفاهیم و کاربردهای فنون آماری برای رشته های غیر آماری توضیح داده شود. اغلب از مثال هایی مرتبط با علوم مهندسی استفاده شده است، که در درک مفهوم مورد نظر موثر خواهد بود.
  • تاریخ انتشار قوس 13، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 11 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 3