آموزش پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب


آموزش پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب
در این آموزش سعی شده است که با ارائه کامل تمامی موارد اساسی به صورت عملی و به کمک مثال های کاربردی، آموزشی جامع و همچنین قابل درک ارائه شود. به علاوه، با استفاده از ده ها نمونه کد آماده و دفترچه راهنمای مربوط به این کدها می توان از گنجینه مناسبی برای تثبیت آموخته ها و تسریع در کاربردهای بعدی بهره برد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار عقرب 01، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 3 ساعت و 11 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 4