آموزش تحلیل و پیش بینی سری های زمانی


آموزش تحلیل و پیش بینی سری های زمانی
تحلیل سری های زمانی به عنوان مبحثی کاربردی در تمامی رشته های علمی از قبیل مهندسی، اقتصاد، جغرافیا، مدیریت و ... استفاده می شود. بررسی گذشته داده ها به منظور شناسایی و تعیین ماهیت یک پدیده قدم اول در یک مدل سازی اصولی است که با استفاده از آن می توان در گام بعدی به یک پیش بینی صحیح و قابل اتکا دست یافت. لذا این دوره بنای آن دارد که با استفاده از نرم افزارهای معتبر شناخته شده، مبانی نظری به روز و اساسی این حوزه را در قالبی مدون، ساده و کاربردی در اختیار مخاطبان و هموطنان عزیز قرار دهد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار عقرب 11، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 12 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 7