آموزش اصول مدیریت مالی


آموزش اصول مدیریت مالی
اصول حسابداری مفاهیمی هستند که مبنای اجرای کار حسابدار را در یک واحد تجاری مشخص می نمایند. تعدادی از اصول حسابداری هستند که اساس گزارش دهی و مدیریت مالی را تشکیل می دهند. این اصول یک چهارچوب استاندارد را از طریق اسناد حسابداری ایجاد شده را ممکن می سازند.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار سنبله 17، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 3 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 23