دوره آموزشی پیکربندی سرویس WDS Server 2008R2 Configurations

Course Curriculum Total learning: 12 lessons Time: 1 hour دوره هامهندسی شبکهدوره آموزشی پیکربندی سرویس WDS Server 2008R2 Configurations WDS Server 2008R2 Configurations 12 درس1.1 جلسه اول(پیش نمایش) 08 min ثبت نام الزامی میباشد درس1.2 جلسه دوم 08 min ثبت …

User Avatar
(0 بررسی)